menu

Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes…
Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Digibastards uit Oisterwijk. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten en zijn hiermee een essentieel onderdeel van een eerlijke en transparante samenwerking.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1.     Opdrachtgever: de wederpartij van Digibastards.
1.2.     Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Digibastards.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Digibastards gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
2.2.     Door acceptatie, in het orderproces, van de Algemene Voorwaarden verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Digibastards en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3.     Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Digibastards alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Digibastards.
2.4.     Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Digibastards niet bindend en niet van toepassing.
2.5.     Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de DB (custom-)methode en hiermee akkoord gaat.

Artikel 3: Website

3.1.     De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Digibastards nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de website, op verzoek, ter hand te stellen van Digibastards en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
3.2.     Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Digibastards is en blijft eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Digibastards is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

Artikel 4: Levering en Levertijd

4.1.     De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
4.2.     De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtgever.
4.3.     Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Digibastards zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1.     Tenzij anders overeengekomen, draagt Digibastards alle rechten van de website over.
5.2.     Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
5.3.     Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Digibastards tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Digibastards, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
5.4.     Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Digibastards jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 6: Gebruik

6.1.     Digibastards heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of website te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 7: Overmacht

7.1.     In geval van overmacht is Digibastards gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
7.2.     Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1.     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Prijzen

9.1.     Alle op de Digibastards websites genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 10: Betaling

10.1.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
10.2.   De klant ontvangt een factuur per e-mail.

Artikel 11: Annuleringen

11.1.   Wanneer u als klant wilt annuleren en dit doet vóór aanvang van stap 4 zoals gedefinieerd in de DB (custom-)methode zal Digibastards geen kosten in rekening brengen.
11.2    Wanneer u als klant niet meer reageert op (mail-)contact en dit langer duurt dan 4 weken, zal Digibastards het volledige bedrag van de order in rekening brengen.

Artikel 12: Privacy bepalingen

12.1.   Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Digibastards verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke     toestemming.

Artikel 13: Toepassing

13.1.   Van toepassing is steeds de versie zoals die gold en is geaccepteerd door opdrachtgever ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 14: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

14.1.   DigiBastards is een handelsnaam van Heilige Krab. Deze voorwaarden zijn derhalve gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 55595375.
14.2.   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.